საბუნებისმეტყველო კათედრა

მანანა ჯებაშვილი - ინფორმაციული ტექნოლოგიების მასწავლებელი

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

 კომპიუტერული ტექნოლოგიის პედაგოგი.

 ბიზნეს ინფორმატიკის მაგისტრატურა.

სტატუსი - უფროსი.

სტაჟი - 9წელი.

ძიება