საბუნებისმეტყველო კათედრა

ჯემილა მიქელთაძე - ბიოლოგიის მასწავლებელი

განათლება

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი–ბიოლოგია (მაგისტრი)

სტაჟი–2003 წლიდან.

სტატუსი–უფროსი მასწავლებელი.

ძიება